Laborator müayinələr

176147 2.4.318 Kardiolipin (fosfolipid) anticisimi, hər bir Ig sinifi Antikardiolipin IgG
176147 2.4.318 Kardiolipin (fosfolipid) anticisimi, hər bir Ig sinifi Antikardiolipin IgM
176148 2.4.319 Anti-fosfatidilserin (fosfolipid) anticisimi  Anti-fosfolipid anticismi IgG
176148 2.4.319 Anti-fosfatidilserin (fosfolipid) anticisimi  Anti-fosfolipid anticismi IgM
174460 2.4.216 Alanin aminotransferaza (ALT) (SGPT) Alanin aminotransferaza (ALT) (SGPT)
172040 2.4.43 Albumin; serum, plazma və ya tam qanda Albumin (qan)
172103 2.4.49 Alfa-1-antitripsin; ümumi Alfa-1-antitripsin
174075 2.4.180 Fosfataza, qələvi; ALP (qələvi fosfataza)
172150 2.4.55 Amilaza Amilaza
172150 2.4.55 Amilaza (sidik) (diastaza) Amilaza (sidik) (diastaza)
172140 2.4.52 Ammonyak Ammonyak
176060 2.4.312 Antistreptolizin O; titr Antistreptolizin-O (ASO)
174450 2.4.215 Aspartat aminotransferaza (AST) (SGOT) Aspartat aminotransferaza (AST) (SGOT)
172248 2.4.63 Bilirubin; sərbəst Bilirubin düz
172247 2.4.62 Bilirubin; ümumi Bilirubin total
176140 2.4.315 C-reaktiv protein (CRP) C-reaktiv protein (CRP)
173540 2.4.155 Dəmir Dəmir (Fe)
173550 2.4.156 Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC)
172728 2.4.112 Ferritin Ferritin 
172746 2.4.113 Fol turşusu; serum Fol turşusu
174100 2.4.181 Fosfor qeyri üzvi (fosfat); Fosfor (P)
172977 2.4.135 Qamma qlütamil transferaza (GGT) Qamma qlütamil transferaza (GGT)
173718 2.4.162 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) HDL xolesterol
173036 2.4.142 Hemoqlobin; qlikozilləşmiş (A1C) Qlikohemoqlobin (HbA1c )
174132 2.4.183 Kalium; serum, plazma və ya qan Kalium (K)
172310 2.4.70 Kalsium; ümumi Kalsium (Ca)
172330 2.4.71 Kalsium; ionlaşmış Kalsium (ionlaşmış)
172550 2.4.94 Kreatin kinaza (CK), (CPK); ümumi Kreatin kinaza Total CK, (CPK)
172553 2.4.95 Kreatin kinaza (CK), (CPK); yalnız MB fraksiya Kreatin kinaza MB (CK-MB)
172565 2.4.96 Kreatinin; qan Kreatinin
172570 2.4.97 Kreatinin; digər nümunə Kreatinin (sidik)
172570 2.4.97 Kreatinin; digər nümunə Kreatinin (Drenaj mayesi)
172575 2.4.98 Kreatinin; klirensi Kreatinin klirensi
173615 2.4.158 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH) Laktatdehidrogenaza (LDH) 
173721 2.4.164 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; LDL xolesterol LDL xolesterol
173735 2.4.166 Maqnezium Maqnezium (Mg)
172043 2.4.45 Albumin; sidik, mikroalbumin, kəmiyyətcə Mikroalbumin (sidik)
174295 2.4.201 Natrium; serum, plazma və ya qan Natrium (Na)
174155 2.4.192 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; serum, plazma və ya qan Protein total (ümumi zülal)
174156 2.4.193 Protein, ümumi, refraktometriya xaric;  sidik Protein total (sidik)
174156 2.4.193 Protein, ümumi, refraktometriya xaric;  sidik Protein total sidik (24 saatlıq)
172947 2.4.127 Qlükoza; kəmiyyətcə, qan (strip reagent xaric) Qlükoza (aclıq)
172945 2.4.125 Qlükoza, bədən  mayeləri, qandan başqa Qlükoza (sidik)
172948 2.4.128 Qlükoza; qan, strip reagent Qlükoza (express)
172951 2.4.130 Qlükoza tolerantlıq testi (GTT), 3 nümunə (qlükoza daxil) Qlükoza tolerantlıq testi (OGTT)
172955 2.4.132 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); kəmiyyətcə Qlükoza-6 fosfat dehidrogenaza defisitinin təyini  (G6PD); kəmiyyətcə
176431 2.4.350 Revmatoid faktor; kəmiyyətcə Revmatoid faktor (RF)
174520 2.4.224 Urea nitrogeni; kəmiyyətcə Sidik cövhəri (urea) + Qalıq azot (BUN)
174540 2.4.226 Urea nitrogeni, sidik Sidik cövhəri (urea) (sidik)
174520 2.4.224 Urea nitrogeni; kəmiyyətcə (Drenaj mayesi) Sidik cövhəri (urea) (Drenaj mayesi)
174550 2.4.228 Sidik turşusu; qan Sidik turşusu (qanda)
174560 2.4.229 Sidik turşusu; başqa mənbə Sidik turşusu (sidikdə) 
174478 2.4.218 Triqliseridlər Triqliseridlər (TGL)
173719 2.4.163 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; VLDL xolesterol VLDL xolesterol
172435 2.4.84 Xlor; qan Xlor (Cl)
172438 2.4.86 Xlor; digər nümunə Xlor (Cl) (tərdə)
172465 2.4.87 Xolesterol, serum və ya tam qan, ümumi Xolesterol total
174999 2.4.241 Pankreatik Amilaza (qan) Pankreatik Amilaza (qan)
174999 2.4.241 Pankreatik Amilaza (sidik) Pankreatik Amilaza (sidik)
173690 2.4.160 Lipaza Lipaza
174145 2.4.187 Prokalsitonin (PCT) Prokalsitonin (PCT)
173993 2.4.176 Kalprotektin, nəcis Kalprotektin, nəcis
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Sinus aspiratı kultivasiyası / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Abses materialı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Amniyon mayesi kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Ana südü kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Assit mayesi, aerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Assit mayesi, anaerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177073(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177076 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) BOM, likvor kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Bronxalveolyar lavaj kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Burun ifrazatı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Bəlğəm kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177101 2.4.437 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyas; dəri, saç və ya dırnaq Dırnaq qaşıntısı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177106 və ya 177107 (göbələk növünə görə)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Drenaj mayesi kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Dəri lezyonu kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177101 2.4.437 Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası, izolyatların ilkin identifikasiyas; dəri, saç və ya dırnaq Dəri qaşıntısı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177106 və ya 177107 (göbələk növünə görə)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Endoservikal sıyrıntı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Frunkul punktatı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) Kateterden hemokultura aerob / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) Kateterden hemokultura anaerob / Bitmə olarsa: 177073(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) Kateter ucu kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Konyuktiva kisəsindən kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Nazal yuyuntu kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Nazofarinks kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Nəcis kultivasiya / Bitmə olarsa: 177046(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Perikard mayesi kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Plevral maye kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) Qan hemokultura aerob / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177040 2.4.424 Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil,ehtiyac olarsa) Qan hemokultura anaerob / Bitmə olarsa: 177073(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Qulaq ifrazatı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Qusuntu kütləsi kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177084 2.4.434 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq; sıxlıq diaqramından  koloniyanın qiymətləndirilməsi ilə Sidik kultivasiyası / Bitmə olarsa: 177088(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Sinovial maye, aerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Sinovial maye, anaerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177073(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177076 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Sümük iliyi kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Traxeal boru kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Traxeal aspirat kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Uretral ifrazat kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Vaginal ifrazat kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Yara möhtəviyyatı, aerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Yara möhtəviyyatı, anaerob kultivasiya / Bitmə olarsa: 177073(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177076 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Əməliyyat materialı kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
177081 2.4.433 Kultivasiya, ilkin, patogen organizmlər, yalnız skrininq; Əsnək-farinks kultivasiya / Bitmə olarsa: 177071(orqanizm manual) 177184 (manual antibiotik) / 177077 (Orqanizm Vitek)  177186 (Antibiotik Vitek)
173498 2.4.149 Hidroksiproqesteron, 17-d 17-OH-Progesteron
172024 2.4.42 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) Adrenokortikotrop hormon (ACTH)
172105 2.4.50 Alfa-fetoprotein (AFP); serum AFP (qan)
176376 2.4.346 Mikrosomal anticisimlər (məs., qalxanabənzər vəzi və ya qaraciyər böyrək), hər biri Anti-TPO (Tiroid peroksidaza anticisimləri)
176800 2.4.398 Tiroqlobulin anticisimi  Anti-TQ
174681 2.4.237 C-peptid C-peptid
172533 2.4.93 Kortizol; ümumi Kortizol
172533 2.4.93 Kortizol; ümumi Kortizol (sidik)
172627 2.4.105 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)
172677 2.4.111 Estriol Estriol (E3)
172670 2.4.108 Estradiol Estradiol (E2)
173001 2.4.136 Qonadotropin; follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) Follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH)
174702 2.4.238 Qonadotropin, xorionik (hCG); kəmiyyətcə HCG (b-HCG)
174704 2.4.240 Qonadotropin, xorionik (hCG); sərbəst beta zəncir HCG (b-HCG) sərbəst
172785 2.4.115 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgE İgE
173525 2.4.153 İnsulin; ümumi İnsulin
173525 2.4.153 İnsulin; ümumi İnsulin (toxluq)
173002 2.4.137 Qonadotropin; Lüteinizə olunmuş hormon (LH) Lüteinizə olunmuş hormon (LH)
173970 2.4.173 Parathormon (PTH) Parathormon (PTH)
174146 2.4.188 Prolaktin Prolaktin (PRL)
174144 2.4.186 Progesteron (PRG) Progesteron (PRG)
173090 2.4.146 Homosistein Homosistein
173003 2.4.138 İnsan boy hormonu, (HGH) (somatotropin) Somatotropin
174481 2.4.221 Triyodtironin T3; sərbəst Sərbəst T3 (FT3)
174439 2.4.212 Tiroksin; sərbəst Sərbəst T4 ( FT4)
174402 2.4.207 Testosteron, sərbəst Testosteron, sərbəst
174403 2.4.208 Testosteron, ümumi Testosteron, total
174432 2.4.209 Tiroqlobulin Tiroqlobulin
174484 2.4.222 Troponin; kəmiyyətcə Troponin-I
174443 2.4.214 Tiroid stimulyasiya edici hormon (TSH) Tiroid stimulyasiya edici hormon (TSH)
174480 2.4.220 Triyodtironin T3; ümumi (TT-3) Triyodtironin T3 total (TT3)
174436 2.4.210 Tiroksin; ümumi Tiroksin total (TT4)
172607 2.4.101 Siankobalamin (Vitamin B-12) Vitamin B12
174305 2.4.204 Somatomedin Somatomedin C (IGF-1)
172307 2.4.68 Kalsiferol (Vitamin D) Vitamin D (25-OH) Total
174244 2.4.199 Renin Renin
172088 2.4.48 Aldosteron Aldosteron
176200 2.4.326 Siklik sitrullinləşmiş peptid (CCP), anticisim Siklik sitrullinləşmiş peptid (Anti-CCP)
173880 2.4.168 Natriuretik peptid B-natriuretik peptid (BNP)
173880 2.4.168 Natriuretik peptid NT-proBNP
2.4.310 2.4.310 Antinuclear anticisim (ANA); Antinuklear anticisim (ANA)
176905 2.4.410 Qan tipləndirmə; eritrosit antigeni, ABO və Rh (D) antigenindən başqa, hər biri Anti rezus anticisimlərin təyini
177205 2.4.460 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; Qram və ya Gimza üsulu ilə bakteriya, göbələk və ya hüceyrə növlərinin təyini Bəlğəmin mikroskopik müayinəsi
176880 2.4.402 Kumbs (Coombs) reaksiyası; düz, hər bir antiserum Coombs (düz)
176885 2.4.403 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri düz, keyfiyyətcə, hər bir qırmızı hüceyrə reagenti Coombs (qeyri-düz)
177220 2.4.465 Toxuma müayinəsi, KOH ilə; Saç, dəri, dırnaq toxumaları; göbələk, ektoparazit yumurtaları və ya gənələrin (məs., qoturluq) təyini Demodex gənəsinin təyini
177210 2.4.464 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi, KOH preparat) Dırnaqda göbələk təyini (onixomikoz)
177210 2.4.464 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi, KOH preparat) Duodenal mohtəviyyatın mikroskopik analizi
177210 2.4.464 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi, KOH preparat) Dəri qaşıntısında göbələk təyini
177205 2.4.460 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; Qram və ya Gimza usulu ilə bakteriya, göbələk və ya hüceyrə növlərinin təyini Genital materialın mikroskopik müayinəsi
176403 2.4.347 Hissəvi aqqlütinasiya; skrininq, hər bir anticisim LE hüceyrələri
177207 2.4.462 Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; parazitlərin inkluzion cisimciklərinin boyanması üçün xüsusi boya; (məs., malyariya, koksidiya, mikrosporidiya, tripanasomalar, herpes virusları) Malyariya
172274 2.4.66 Gizli qan, nəcis hemoqlobin təyin etməklə immunoloji analiz ilə, keyfiyyətcə, nəcis, 1 - 3 eynizamanlı təyin  Nəcisdə gizli qan
177169 2.4.450 Makroskopik müayinə; parazitlər Nəcisin ümumi analizi
175025 2.4.248 Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC, WBC və trombositlərin sayı) və avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı Qanın Ümumi Analizi (tam)